Siam First Limited Partnership

สินค้าของเรา ( Our Products)

สวิทช์ควบคุมการสั่งงานหลัก (ระบบมีสาย)
(Control Panels / LAN)

ใช้สั่งการการเปิด-ปิด แสงสว่าง ,เครื่องปรับอากาศ,ผ้านม่าน,น้ำ,จอโปรเจ็คเตอร์ ทำหน้าที่สั่งการไปยังระบบ (System Controllers)

สวิทช์ควบคุมการสั่งงานหลัก (ระบบไร้สาย)
(Control Panels / Wireless)

ใช้สั่งการการเปิด-ปิด แสงสว่าง ,เครื่องปรับอากาศ,ผ้านม่าน,น้ำ,จอโปรเจ็คเตอร์ ทำหน้าที่สั่งการไปยังอุปกรณ์ระบบ (System Controllers)

ตัวควบคุมสั่งการทำงานของระบบ
(Controllers/Actuators)

ตัวรับคำสั่งและสั่งการปฏิบัติงานของระบบไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อใช้งาน เช่น สั่งเปิดไฟ สั่งหรี่ไฟ สั่งตั้งเวลาเปิด-ปิด

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อเปิด-ปิดไฟ แบบอัตโนมัติ (Motion-Sensor)

อุปกรณ์ทำหน้าที่สั่งการไปยังหลอดไฟแสงสว่างเมื่อมีคนเดินผ่านหรือเข้ามาในระยะใกล้ ระบบปิดจะเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ

ตัวเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลคำสั่งของระบบ (Gateways) และตัวแปลงค่าระบบ (Dry Contact)

ตัวรับรับคำสั่งข้อมูลคำสั่งการและการตั้งค่าระบบผ่านทางคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด และแยกการทำงานของอุปกรณ์ระบบไฟอัจฉริยะ

อุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าของระบบ (Power Supply)

อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับเลี้ยงระบบควบคุมไฟอัจฉริยะ และเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือขนาดของกระแสไฟฟ้า